Dzięki utworzeniu Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej zostanie uruchomiony ośrodek badawczo-wdrożeniowy umożliwiający, dzięki nowoczesnemu sprzętowi, prowadzenie na światowym poziomie badań z zakresu biotechnologii i diagnostyki innowacyjnej, których wyniki będzie można zastosować w biogospodarce.

W wyniku podpisanej umowy, nowy podmiot będzie starał się o dofinansowanie swoich zadań z Unii Europejskiej – ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym).

Realizacja projektu ma strategiczne znacznie dla rozwoju regionu, gdyż pozwoli na: zintensyfikowanie rozwoju biotechnologii opartej na wiedzy w regionie, co jest zgodne z priorytetami strategii rozwoju, otwarcie środowiska naukowego na współpracę z przemysłem oraz prowadzenie badań w większym stopniu istotnych z punktu widzenia gospodarczego, a w mniejszym stopniu nad zagadnieniami interesującymi jedynie z punktu widzenia intelektualnego, podjęcie działań w celu stworzenia warunków dla rozwoju gospodarki w regionie obejmujących: komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych, działalność innowacyjną, ochronę własności intelektualnej, a także zbudowanie pozycji lidera w regionie Morza Bałtyckiego jako ośrodka prowadzącego intensywne badania i wdrażającego nowe technologie.

Małgorzata Pisarewicz