Umowa przewiduje wykonanie inwentaryzacji stanu teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej na terenie województwa pomorskiego oraz opracowanie dla projektu „Pomorska Sieć Szerokopasmowa”: studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 i dokumentacji przetargowej do przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dokumentacja będzie kosztować 860 100 zł i zostanie sfinansowana z budżetu samorządu województwa, a w przypadku otrzymania dofinansowania projektu 75 proc. kosztów zostanie zwrócone ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwentaryzacja ma zostać zakończona w styczniu, a studium wykonalności w kwietniu 2009 roku.

– Celem projektu „Pomorska Sieć Szerokopasmowa” jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji oferowanych poprzez internet dla wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz jednostek publicznych na terenie naszego województwa – wyjaśniał wicemarszałek Mieczysław Struk. – Poprawa dostępu do internetu, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach jest jednym z priorytetów obecnych działań zarządu województwa.

– Projekt zakłada budowę na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach województwa pomorskiego infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące sieci, należące do różnych operatorów – stwierdził Marcin Stefański, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWP

Budżet projektu szacowany jest na 120 mln zł. Przewiduje się, że środki Unii Europejskiej będą stanowiły 75 procent tej kwoty, pozostałe 25 procent zapewni samorząd województwa pomorskiego oraz poszczególne miasta i gminy, które przyłączą się do projektu.

– Zakładamy, że dodatkowe środki, porównywalne z całkowitym budżetem projektu, zostaną zainwestowane przez operatorów komercyjnych w rozwój sieci dostępowych, komplementarnych do sieci budowanej ze środków publicznych – dodał dyrektor Stefański.

Opracowanie: Tomasz Dmitruk

źródło: www.wrptapomorza.pl