1. Pracownicy sfery budżetowej 31 grudnia 2008 r. mogli stracić swoje uprawnienia
W dniu 28 marca 2008 r. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy dotyczącą zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy dla pracowników sfery budżetowej. Według obowiązujących przepisów ponadzakładowe układy zbiorowe pracy dla pracowników, w tym sfery budżetowej, powinny być zawierane przez organizacje pracodawców. Do końca 2008 r. układy dla pracowników budżetówki mogły być jednak zawierane przez ministrów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Ale nie powstała żadna organizacja pracodawców zrzeszająca jednostki sfery budżetowej. Z początkiem 2009 r. pracownicy budżetówki mogliby stracić swoje uprawnienia gwarantowane zawartymi układami zbiorowymi pracy. Z tego powodu Sejm postanowił o zmianie przepisów.

2. Ponadzakładowe układy dla budżetówki będą zawierane teraz bezterminowo
Właściwy minister lub centralny organ administracji rządowej – w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej oraz odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz przewodniczący zarządu związku międzygminnego lub powiatowego – w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej, będą mogli zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy w zasadzie bezterminowo. Nowelizacja przewiduje, że wskazane podmioty, np. minister, będą mogły zawierać układy z pracownikami budżetówki, do czasu zrzeszenia się jednostek sfery budżetowej w organizacjach pracodawców. Jeśli jednostki zrzeszą się w organizacje pracodawców, to te organizację będą musiały zawrzeć z pracownikami nowe porozumienia dotyczące uprawnień pracowniczych. Nowelizacją zajmie się teraz Senat. Po podpisaniu przez Prezydenta oraz opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, stanie się obowiązującym prawem.

3. Zlikwidowano Komisję do Spraw Układów Zbiorowych Pracy
Sejm postanowił również o likwidacji powołanej w 1994 r. Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy. Celem Komisji było wspieranie rokowań zbiorowych i udzielanie pomocy stronom zamierzającym zawrzeć układ. Pełniła ona więc funkcje doradcze. W jej skład wchodzili przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, konfederacji pracodawców, strony rządowej i Głównego Inspektora Pracy. Z uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, że nie było potrzeby utrzymania tego organu, gdyż jego funkcje od marca 2002 r., pełnił Zespół problemowy ds. prawa pracy i układów zbiorowych, w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Podstawa prawna

  • art. 9, art. 12 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. nr 107, poz. 1127, ze zm.),
  • art. 1 ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm,
  • art. 24114 § 1 pkt 2, art. 24118 § 1 Kodeksu pracy,
  • art. 17 ustawy z 29 września 1994 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1994 r. nr 113, poz. 547, ze zm.),
  • art. 2 ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm.
  • Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.
    www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych