Przedsięwzięcie jest efektem wcześniejszych porozumień zawartych pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodą Podlaskim i Województwem Podlaskim, które na mocy oficjalnych postanowień ustanowiło podlaski projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II”.

W pierwszej kolejności na platformie ePUAP uruchomione zostaną dwie usługi, które w ramach pilotażu, świadczone będą mieszkańcom Białegostoku:

 • Usługa „Zakładanie działalności gospodarczej” – realizowana przez I i II Urząd Skarbowy w Białymstoku, Urząd Miasta Białystok, Urząd Statystyczny w Białymstoku oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Białymstoku .
 • Usługa „Wydawanie zaświadczeń o dochodach na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego ubiegających się o świadczenia społeczne lub rodzinne w ośrodkach pomocy społecznej” – realizowana przez I i II Urząd Skarbowy w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Białymstoku.
 • Obecnie, podczas zakładania działalności gospodarczej, wnioskodawca wypełnia kilka formularzy i odwiedza po kolei wymagane urzędy. Część danych w formularzach się powtarza. Proces zrealizowania sprawy jest złożony, jednak jego usprawnienie wymaga licznych zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Przygotowana usługa zakładania działalności gospodarczej, wspierana elektronicznie przez ePUAP, jest pierwszym krokiem w usprawnianiu tego procesu. W ramach tej usługi platforma ePUAP koordynuje przesyłanie dokumentów pomiędzy wnioskodawcą, a odpowiednimi urzędami.

  Po wybraniu właściwego formularza na ePUAP obywatel wypełnia elektronicznie zbiorczy wniosek zawierający większość danych niezbędnych do zakładania działalności gospodarczej. Następnie przesyła go na ePUAP, gdzie generowany jest wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który trafia do wnioskodawcy – właściwego urzędu miasta lub gminy. Wnioskodawca odsyła podpisany przez siebie wniosek na platformę. Po wydaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji, przez właściwy urząd, do wnioskodawcy zostaje przesłane, przez platformę, wydane zaświadczenie oraz wygenerowany wniosek RG1 – wniosek o nadanie numeru REGON. Po uzupełnieniu, podpisaniu i przesłaniu poprawnego wniosku przez obywatela na ePUAP, GUS wydaje odpowiednie zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Następnie z GUS na ePUAPie generowany jest wniosek NIP i przesyłany razem do obywatela. Obywatel po uzupełnieniu wniosku NIP np. o numer konta bankowego, podpisuje i przesyła go na ePUAP. Po wydaniu właściwej decyzji przez Urząd Skarbowy na ePUAP jest generowany odpowiedni wniosek do ZUS. Obywatel po podpisaniu przesyła dokument na ePUAP. Na podstawie otrzymanego dokumentu ZUS przesyła obywatelowi decyzję.

  Pomimo, że proces nadal jest złożony, korzyści przeniesienia usługi na platformę ePUAP są widoczne. Dzięki zastosowaniu zbiorczego wniosku nie trzeba wielokrotnie powtarzać wpisywanych danych. Automatyczne generowanie właściwych wniosków przez ePUAP upraszcza tworzenie właściwych dokumentów, daje też możliwość ich edycji przed podpisaniem. Koordynacja usługi przez ePUAP zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy, nie trzeba zawozić dokumentów do różnych urzędów i stać w kolejkach. Komunikacja elektroniczna pomiędzy obywatelem poprzez ePUAP umożliwia korzystanie z tej usługi z dowolnego miejsca.

  Druga usługa jest przykładem usprawniania administracji publicznej przy pomocy informatyzacji. Celem usługi jest wyeliminowanie roli klienta jako „przekaźnika” informacji w postaci papierowej pomiędzy organami administracji publicznej. Dziś klienci ośrodków pomocy społecznej składając wnioski o przyznanie świadczeń społecznych bądź rodzinnych, muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o dochodach za ubiegły rok, wydawanych w postaci papierowej przez właściwe urzędy skarbowe. Rocznie urzędy skarbowe woj. podlaskiego wystawiają ok. 300 tys. zaświadczeń o dochodach na potrzeby świadczeń społecznych i rodzinnych. W skali kraju takich zaświadczeń wydawanych jest ponad 10 milionów rocznie. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej i właściwym urzędem skarbowym, uwolni klienta od zbędnej „bieganiny” po urzędach i jednocześnie odciąży urzędników, którzy nie będą musieli drukować zaświadczeń z systemów informatycznych po to tylko, aby po przeniesieniu ich przez klienta, informacja miała być wpisywana do systemu informatycznego innego urzędu.

  Pilotaż ma na celu identyfikację barier legislacyjno-organizacyjnych, jest próbą wyeliminowania zbędnych obciążeń i wyjściem naprzeciw idei Państwa sprawnego oraz przyjaznego obywatelom. Docelowo usługa ma być dostępna dla mieszkańców całej Polski.

  źródło: www.e-puap.mswia.gov.pl