Internetowy System Zgłoszeń (ISZ) będzie funkcjonować w terminie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej dokonuje się przez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.rekrutacja.ksap.gov.pl/sc/, przekazanie go do Systemu, a następnie złożenie w siedzibie KSAP lub przesłanie jego wydruku – podpisanego przez pracownika składającego zgłoszenie oraz dyrektora generalnego urzędu, w którym jest on zatrudniony – do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”. Do formularza należy dołączyć dowód opłaty za egzamin na konto KSAP.

Szczegółowy zakres tematyczny postępowania kwalifikacyjnego, jego organizację i sposób prowadzenia reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 13, poz. 82).

Mianowania dokonywane są w ramach limitu mianowań urzędników służby cywilnej, określonego w ustawie budżetowej. Zatem, poza pozytywnym ukończeniem postępowania kwalifikacyjnego, warunkiem uzyskania mianowania jest także uzyskanie miejsca uprawniającego do mianowania w ramach przewidzianego limitu.

W 2007 r. na urzędnika służby cywilnej, zgodnie z ustalonym w ustawie budżetowej limitem, mianowanych może zostać 3000 osób.

Mianowania w służbie cywilnej dokonuje – w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – Prezes Rady Ministrów. W wyniku mianowania stosunek pracy na podstawie umowy o pracę ulega przekształceniu w stosunek pracy na podstawie mianowania.