Kierownicy poszczególnych urzędów mają większe możliwości polecania swym podwładnym pracy w godzinach nadliczbowych (w przypadku pracowników urzędów państwowych pracy „poza normalnymi godzinami pracy”). Kodeks pracy w art. 151 § 1 pkt 1 k.p. dopuszcza bowiem taką pracę wyłącznie w dwóch sytuacjach, tj. 

  • – konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • – wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy.
  • Tymczasem w przypadku urzędników wystarczającą przesłanką są „potrzeby pracodawcy” lub „potrzeby urzędu”. Zatem mogą to być zwykłe potrzeby. Możliwa jest więc sytuacja, w której urząd zatrudniający zbyt małą liczbę pracowników permanentnie poleca im świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych, aby zapewnić bieżącą obsługę interesantów.

    Wyjątkiem jest polecenie dodatkowej pracy w nocy, w niedzielę lub w święto, która może być uzasadniona jedynie „w wyjątkowych przypadkach”. Z uwagi na specyfikę pracy urzędów oraz zwykłe ich godziny pracy sytuacja, w której praca w nocy, w niedzielę czy święto nie stanowiłaby jednocześnie pracy w godzinach nadliczbowych, byłaby zupełnie wyjątkowa.