Zdaniem ekspertów najpilniejsze kwestie, które należy uregulować, to: precyzyjne określenie, w jakim trybie rozpatrywane są odmowy udzielenia informacji, czy właściwa jest droga postępowania cywilnego czy administracyjnego; określić zakres pojęcia informacji publicznej (organy administracyjne interpretują obecną definicję zawężająco); doprecyzowanie przesłanek ograniczających dostęp do informacji publicznej (obecnie ograniczeniem jest prywatność i ochrona wszystkich danych osobowych orzecznictwo jest rozbieżne); nie ma katalogu wyczerpującego tajemnice, których nie można udostępnić, trzeba więc w ustawie zamieścić zastrzeżenia zawarte w innych ustawach.