W ramach prac zostaną dokładnie zbadane procesy zachodzące w administracji publicznej, w szczególności w urzędach marszałkowskich wojewódzkich i urzędach miast. Po zebraniu danych z różnych podmiotów objętych badaniami zostaną stworzone modele referencyjne dla poszczególnych procesów. Zostaną wykorzystane do usprawnienia działania administracji publicznej, zwłaszcza w obszarze zarządzania i tam gdzie planuje się informatyzację.Źródłem finansowania prac są unijne fundusze z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacją projektu zajmuje się Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, który jest bezpośrednim beneficjentem środków. Projekt będzie realizowany od II kwartału br. do końca 2011 r. Jego koszt to 12 ml zł.Na podstawie Serwisu Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej