Do Sejmu trafił projekt ustawy wprowadzającej (druk sejmowy nr 1729), która ma umożliwić wejście w życie trzech ustaw – o prawach pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia oraz o konsultantach. Wchodziły one w skład tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, które prezydent podpisał, ale nigdy nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd tłumaczył, że jest to niemożliwe, bo nie było w nich określonych dokładnych dat, od kiedy mają obowiązywać. Precyzowała je jedna z trzech ustaw zawetowanych w listopadzie 2008 r. przez prezydenta.

Ustawa wprowadzająca umożliwi wejście w życie najważniejszej z podpisanych przez prezydenta w listopadzie 2008 r. ustawy o prawach pacjenta. Będzie ona podstawą do utworzenia Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na pięcioletnią kadencję będzie powoływał premier. W ustawie zebrano również najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano w niej m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu – do rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.