Minister Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. (Dz.U. nr 93, poz. 626) informuje o przystąpieniu do procedury wyłaniania ekspertów w ramach programów: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Program Operacyjny Pomoc Techniczna; Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna; Program Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa; 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, przyjmuje wnioski z następujących dziedzin:

1. Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom/ zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Dziedzina obejmuje kody interwencji nr 48, 53, 54 określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Dziedzina obejmuje kod interwencji nr 44 określony w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

3. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza. Dziedzina obejmuje kody interwencji nr 47, 48 określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

4. Ochrona zasobów przyrodniczych. Dziedzina obejmuje kody interwencji nr 01, 04, 49, 50, 51, 54, 56 określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

5. Gazociągi przemysłowe i dystrybucyjne. Dziedzina obejmuje kody interwencji nr 35, 36 określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

6. Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw (m.in. inkubatory przedsiębiorstw, klastry, transfer wiedzy, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne). Dziedzina obejmuje kody interwencji nr 03, 05, 09 określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

7. Społeczeństwo informacyjne. Dziedzina obejmuje kody interwencji nr 10, 11, 13, 14, 15, 58 określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

8. Prawo budowlane. Dziedzina obejmuje kody interwencji nr 58, 59, 61, 75, 76, 77, 78, 79 określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

9. Sport i rekreacja. Dziedzina obejmuje kod interwencji nr 57 określony w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

10. Infrastruktura kultury. Dziedzina obejmuje kody interwencji nr 58, 59, 60 określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

11. Transport publiczny. Dziedzina obejmuje kody interwencji nr 25, 28, 52 określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

12. Transport kolejowy. Dziedzina obejmuje kody interwencji nr 16, 17, 18, 19 określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

13. Transport lotniczy. Dziedzina obejmuje kod interwencji nr 29 określony w rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006.

O wpis na Listę Ekspertów może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:

 • posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera w dziedzinach objętych programami operacyjnymi;
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych programami operacyjnymi;
 • posiada doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe;
 • złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.
 • Termin składania wniosków upływa w dniu 04.08.2008 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu wniosku do instytucji).

  Wnioski można składać lub przesyłać do Kancelarii Ogólnej Departamentu Polityki Regionalnej
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój 112 A
  z dopiskiem na kopercie: „eksperci-nabór 4- tytuł dziedziny”

  Wniosek w ramach jednej dziedziny można składać tylko do jednej instytucji. Ubieganie się o wpis na Krajową Listę Ekspertów w jednej dziedzinie w dwóch różnych instytucjach w tym samym naborze spowoduje odrzucenie wniosku. Dopuszczalne jest składanie wniosków w ramach kilku dziedzin do jednej instytucji, wówczas należy złożyć odrębny wniosek do każdej dziedziny.

  Wykaz pozostałych dziedzin i instytucji prowadzących nabór znajduje się w treści ogłoszenia. Ogłoszenie, formularz kwestionariusza osobowego, oświadczenie o bezstronności oraz oświadczenie o niekaralności znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – tutaj.

  Wyjaśnień dotyczących naboru nr 4 udziela
  p. Anna Marucha
  tel. (56) 656 10 76
  e-mail: a.marucha@kujawsko-pomorskie.pl