Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw
obsługi stanowiska kierowania w komisariacie w Zespole Dyżurnych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Bydgoszcz – Błonie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

   Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 

   ul. Wojska Polskiego 4f

 

  85-720 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Komisariat Policji Bydgoszcz – Błonie
  ul. Broniewskiego 12
  85-316 Bydgoszcz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie i przetwarzanie informacji o wydarzeniach, osobach i rzeczach do policyjnych systemów informacyjnych w celu gromadzenia danych i udzielania odpowiedzi na zapytania patroli oraz zapewnienia właściwego kierowania sił policyjnych na miejsca zdarzeń
 • dokumentowanie przyjmowanych zgłoszeń i realizowanie w ich ramach czynności w celu zapewnienia ich właściwej ewidencji
 • przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń o wydarzeniach wymagających podjęcia działań przez Policję i służby ratownicze w celu bezzwłocznej reakcji na nie
 • realizowanie czynności związanych z rejestracją, przetwarzaniem danych, stawiennictwem osób posiadających środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz osób posiadających zakaz wstępu na imprezy masowe w celu egzekwowania decyzji wydanych przez uprawnione organy
 • prowadzenie czynności związanych z obsługą interesantów w celu sprawnego załatwiania spraw zgłaszanych w komisariacie
 • prowadzenie ewidencji telegramów przychodzących i wychodzących z jednostki oraz bieżącą obsługę poczty elektronicznej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji w komisariacie
 • prowadzenie obserwacji obiektu komisariatu pod kątem ruchu osób i pojazdów, a także obserwowanie pomieszczenia, w którym przebywają osoby zatrzymane w celu ochrony budynku komisariatu i przeciwdziałania możliwości zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej: kluczy do pomieszczeń, książek kontroli pracy sprzętu transportowego i kluczy do pojazdów służbowych oraz innego sprzętu pozostającego w dyspozycji dyżurnego, z wyłączeniem broni palnej


Warunki pracy

 

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

 

   nietypowe godziny pracy (praca w równoważnym systemie czasu pracy, praca również w porze nocnej), zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych (stres związany z obsługą klientów zewnętrznych)

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

 

budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • właściwe planowanie i organizacja pracy
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),


Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów


Inne informacje:

  Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, którego ogłoszenia dotyczy oferta (nr, stanowisko). Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej – ogłoszenie nr 152596 . Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu znajomości ustawy o służbie cywilnej oraz organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji . Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku starszego referenta 2.000 zł. brutto (we wszystkich składnikach wynagrodzenia). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 38.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-07-01

 

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Wojska Polskiego 4f
85-171 Bydgoszcz
z dopiskiem ogłoszenie nr 152596