Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw
zabytków nieruchomych Wydziale ds Zabytków Nieruchomych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie systematycznych lustarcji terenowych
 • rozpoznanie stanów prawno – własnościowych obiektów
 • kontrola aktualnego stanu zachowania i prawidłowości użytkowania zabytków nieruchomych
 • kontrola prowadzonych prac remontowo – konserwatorskich, prawidłowości dokumentacji oraz toku prac remontowo – konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach
 • przygotowanie projektów postanowień i decyzji w sprawie badań i prac konserwatorskich przy obiektach i zespołach i innych wynikających z przepisów prawa
 • ocena i weryfikacja danych dot. obiektów wtrakcie lustracji terenowych w tym aktualnego stanu zachowania, prawidłowości i terminowości prowadzonych prac


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
  mgr historii sztuki,konserwacji i restauracji dzieł sztuki, lub ochrony dóbr kultury
 • doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
  w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomości ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • znajomośc kpa
  • wiedza merytoryczna z zakresu historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zabytku nieruchomego

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego


Inne informacje:

  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. osoby zakwalifikowane zostana telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. po zakończeniu rekrutacji ofert odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2016-06-10

 

pod adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań, Kancelaria urzędu