Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw klasyfikacji gleboznawczej gruntów i modernizacji obszarów wiejskich w Wydziale Geodezji i Rolnictwa

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15 – 213 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie spraw w trybie odwoławczym w celu kontroli merytorycznych rozstrzygnięć przez organ pierwszej instancji z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • Merytoryczny nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez starostów prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w celu utrzymania jednolitego systemu wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w postępowaniach nadzwyczajnych o stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania i innych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie geodezji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia zawodowe przy wykształceniu geodezyjnym z zakresu 2,
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn zm.),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.),
  • umiejętność dobrej organizacji pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia wymaganych uprawnień zawodowych,

Inne informacje:

   Informacje o naborze oraz wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl. w zakładce Informator/ Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy.

 

   Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

   Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-7439-306.