Ogłoszenie nr 0

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łodzkiego

 

Marszałek Województwa Łódzkiego poszukuje kandydatów na stanowisko: Podinspektor w Wydziale ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w Departamencie Polityki Regionalnej

 

Liczba lub wymiar etatu: 2

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

–          udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacji uzupełniających – z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz na spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, imprezach plenerowych i innych,

–          diagnozowanie potencjalnego beneficjenta pod kątem możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich
i kierowanie go do odpowiedniej instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,

–          pomoc w przeprowadzaniu konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów oraz realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów,

–          pomoc w organizacji i prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń, Mobilnych Punktów Informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

–          informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich oraz gromadzenie
i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa,

–          pomoc w realizacji projektów informacyjno-promocyjnych zaplanowanych w Rocznym Planie Realizacji Działań Informacyjno-Promocyjnych oraz innych zadaniach zaplanowanych we Wniosku o przyznanie dotacji na dany rok, w tym planowanie, przygotowywanie, koordynowanie, informowanie, analizowanie
i ocenianie zrealizowanego projektu,

–          współpraca z osobami zaangażowanymi w proces informacji i promocji Funduszy Europejskich w celu prawidłowej realizacji zadań informacyjnych.

 

Wykształcenie wyższe

 

Wymagania niezbędne:

–          posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–          posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

–          niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–          posiadanie nieposzlakowanej opinii,

–          wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku
z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

–          wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),

–          znajomość języka polskiego,

–          posiadanie wykształcenia wyższego,

–          posiadanie minimum rocznego doświadczenia zawodowego w realizowaniu projektów finansowanych
z funduszy europejskich lub w udzielaniu informacji o  funduszach europejskich,

–          posiadanie wiedzy z zakresu reklamy i promocji, w tym promocji i informacji funduszy europejskich,

–          posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie województwa,
o ochronie danych osobowych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Prawo zamówień publicznych,

–          znajomość i umiejętność stosowania rozporządzeń unijnych i krajowych w zakresie funduszy unijnych,
w tym w zakresie informacji i promocji funduszy europejskich, jak również zewnętrznych procedur
w obszarze informacji i promocji funduszy europejskich,

–          umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, Outlook Express), Systemu informacji prawnej typu Lex, Legalis oraz obsługi urządzeń biurowych (drukarka, ksero, skaner, faks),

–          posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,

–          praca na stanowisku może wiązać się z wyjazdami służbowymi krajowymi.

 

Wymagania dodatkowe:

–          posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o kierunku lub specjalności politologia, zarządzanie
i marketing, stosunki międzynarodowe, finanse i bankowość,

–          ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe z zakresu znajomości funduszy europejskich
oraz reklamy i promocji oraz standardów obsługi klienta,

–          posiadanie doświadczenia w obszarze związanym funduszami unijnymi oraz z reklamą i promocją, a także obsługą klienta,

–          znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

–          posiadanie umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych, a także tworzenia wewnętrznych procedur, regulaminów, zarządzeń.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

–          CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,

–          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

–          kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane przez kandydata doświadczenie zawodowe,

–          kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji
ds. Naboru” (pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

–          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,

–          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),

–          dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):

§  certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego
na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

§  dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

§  świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

§  świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,

–          oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

–          oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,

–          oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),

–          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.),

–          spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

–               kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo doświadczenie zawodowe,

–               kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo kwalifikacje i umiejętności.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

 

Forma składania dokumentów:

osobiście

 

Inne informacje:

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w Zarządzeniu Nr 2/14 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA STANOWI INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH ZAMIESZCZONA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU W SIEDZIBIE PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90-051 ŁÓDŹ (załącznik nr 4 do procedury naboru ).

Wydział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów
za potwierdzeniem odbioru. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale ds. Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-07-17

 

pod adres:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Departamencie Polityki Regionalnej Nr 046/PRV/015/VII/2014 (proszę wskazać również miejsce pracy – miasto)”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

Biuro Podawcze,

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8