Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Barbara Oborny poszukuje kandydatów na stanowisko: podinspektora/inspektora w Dziale Organizacyjnym i Kontroli Wewnętrznej (pełny etat)

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Do osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:
– załatwianie skarg, wniosków i interwencji,
– przygotowywanie projektów korespondencji oraz projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
– prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą,
– prowadzenie rejestrów korespondencji, skarg, wniosków i interwencji.

 

Wykształcenie wykształcenie wyższe preferowane prawnicze, ekonomiczne lub techniczne

 

Wymagania niezbędne:

Wymagania niezbędne:

– w przypadku stanowiska inspektora wykształcenie wyższe preferowane prawnicze, ekonomiczne lub techniczne oraz 2-letni staż pracy,
– w przypadku stanowiska podinspektora wykształcenie wyższe preferowane prawnicze, ekonomiczne lub techniczne,
– biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania
stosowanego w pracy biurowej,
– znajomość oraz spełnianie warunków określonych w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r.z późn. zm.,
– znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o  własności lokali,  o  gospodarce nieruchomościami.

 

Wymagania dodatkowe:

Wymagania dodatkowe:
–  znajomość branży mieszkaniowej lub struktur jednostek samorządu
terytorialnego/administracji publicznej oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, wynikająca z profilu wykształcenia lub praktyki zawodowej,
–  samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność,
–  umiejętność realizacji zadań w sytuacjach stresujących,
–  umiejętność poprawnego interpretowania i stosowania przepisów prawa,
–  odpowiedzialność i systematyczność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:
–  życiorys (CV),
–  list motywacyjny,
–  kserokopię odpisu dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
–  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,
– podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
– podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia29.08.1997r. o  ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
– kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
– osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Forma składania dokumentów:

osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie

 

Inne informacje:

Ogłoszenie nr NP.1120.226.2014.AM

http://kzgm.katowice.pl/bip/ogloszenia-i-komunikaty/o-naborze-pracownikow/2158-nabor-kandydatow-na-stanowisko-podinspektora-lub-inspektora-w-dziale-organizacyjnym-i-kontroli-wewnetrznej-pelny-etat

Warunki pracy:
– pełny wymiar czasu pracy,
– miejsce pracy – Katowice, ul. Grażyńskiego 5
– praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami.

Wskaźnik zatrudnienia:
W miesiącu kwietniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-06-18

 

pod adres:

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5