Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • analityk
 • Laboratorium

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 283, 80-001Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk
 • WIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, ul. Kniaziewicza30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • umiejętność przygotowania próbek badawczych wg wskazanych norm i procedur,
 • umiejętność wykonywania badań w zakresie analityki podstawowej tj. spektrofotometria, potencjometria,metody miareczkowe,metody wagowe,
 • umiejętność wykonywania badań metodą chromatografii gazowej z różnymi technikami detekcyjnymi,
 • dbałość o powierzony sprzęt, przestrzeganie terminów przeglądów, wzorcowań, kalibracji, legalizacji,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu,
  – praca z odczynnikami chemicznymi

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godz.
  – bariery architektoniczne związane z porszaniem się po budynku, schody brak windy,
  – brak odpowiedniej szerokości drzwi,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów i aktów prawnych z zakresu realizowanych zadań,

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z norm, opisów technicznych, oprogramowania anglojęzycznego
 • dyspozycyjność, komunikatywoność, umiejętność pracy w zespole,
 • preferowane wykształcenie wyższe chemiczne,
 • mile widziany staż lub praca w laboratorium.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, ul. Kniaziewicza 30.

Inne informacje:


  Dodatkowych informacji udzila Pan Ryszard Potrykus Kierownik Laboratorium tel. 587659548
  Wynagrodzenie 1850zł. brutto.