Archiwum Państwowe w Koszalinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • archiwista
 • do spraw do spraw przechowywania, opracowywania oraz popularyzacji materiałów archiwalnych zgromadzonych w Oddziale w Szczecinku
 • w Oddziale w Szczecinku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Koszalinie
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
  75-803 Koszalin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecinek
 • Oddział w Szczecinku
  ul. Parkowa 3
  78-400 Szczecinek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • porządkowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z zasadami archiwalnymi i obowiązującymi przepisami metodycznymi
 • opracowywanie pomocy ewidencyjno-informacyjnych tj. inwentarzy książkowych wraz ze wstępami, notatek informacyjnych, inwentarzy skarbowych, sumariuszy, indeksów osobowych, geograficznych i rzeczowych, spisów, kart A i B dla zespołów archiwalnych zamkniętych i otwartych przy wykorzystaniu komputerowych baz danych oraz przeprowadzanie skontrum zasobu
 • wykonywanie kwerend krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie Czytelni Akt Oddziału w Szczecinku
 • prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego Oddziału w Szczecinku
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej
 • czuwanie nad stanem fizycznym, warunkami przechowywania, porządkiem, bezpieczeństwem i profilaktyką zasobu zgromadzonego w Oddziale w Szczecinku oraz prowadzenie prostych czynności konserwatorskich
 • realizacja zadań z zakresu digitalizacji zasobu archiwalnego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy.
  Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, roztocza kurzu domowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe historyczne, specjalizacja archiwalna
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
  • znajomość przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • znajomość obsługi komputera w zakresie programów i baz danych
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • wiedza z zakresu metodyki archiwalnej i kpa
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia podczas opracowywania zespołów archiwalnych
 • inicjatywa, samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań i podejmowaniu decyzji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe
  M.Skłodowskiej-Curie 2
  75-950 Koszalin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej. Kandydaci niezakwalifikowani zostaną powiadomieni mailowo. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 31 70 360.