Archiwum Państwowe w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • archiwista
 • do spraw opracowania zasobu
 • w Oddziale opracowania zasobu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Łodzi
  Plac Wolności 1
  91-415 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Archiwum Państwowe w Łodzi
  Al. Kościuszki 121
  Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • porządkowanie i inwentaryzacja materiałów archiwalnych
 • sporządzanie pomocy ewidencyjno – informacyjnych
 • udział w zebraniach naukowych
 • pisanie referatów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wystąpienia publiczne
  – wysiłek fizyczny

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – możliwość kontaktu z dokumentacją zanieczyszczoną, zainfekowaną mikrobiologicznie
  – praca przy komputerze

  Inne
  – wynagrodzenie na danym stanowisku wynosi ok. 2000,00 zł. brutto według mnożnika obowiązującego w służbie cywilnej, przy kwocie bazowej 1873,84

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie policealne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w archiwach państwowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym
  • grzeczność i uprzejmość
  • łatwość komunikacji
  • umiejętność pracy w zespole oraz unikanie konfliktów
  • obsługa komputerowych baz danych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie profilowane – archiwistyka
 • znajomość ustawy o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopie świadectw potwierdzających znajomość języków obcych
 • oświadczenie o zamiarze odebrania dokumentów po zakończonym naborze

Termin składania dokumentów:

  16-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe
  Plac Wolności 1
  91-415 Łódź

Inne informacje:

  – kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  – oferty odrzucone komisyjnie zostaną zniszczone
  – dokładniejsze informacje udzielane będą pod numerem telefonu 42 632 02 02, 632 62 01