Archiwum Państwowe w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • archiwista
 • do spraw opracowania zasobu do 1945 roku
 • w Oddziale I

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Opolu
  ul. Zamkowa 2
  45-016 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Archiwum Państwowe w Opolu
  ul. Zamkowa 2, ul. Gorzołki 8
  Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie zasobu archiwalnego (ewidencjonowanie materiałów archiwalnych, przygotowywanie inwentarzy zespołów i zbiorów archiwalnych, sporządzanie innych pomocy archiwalnych) w celu udostępniania materiałów archiwalnych zainteresowanym osobom, zabezpieczanie dokumentacji oraz popularyzacja zasobu archiwalnego
 • popularyzacja zasobu archiwalnego w celu upowszechniania wiedzy z zakresu historii, nauk pomocniczych historii, w tym w szczególny sposób archiwistyki
 • zgłaszanie projektów i inicjowanie prac badawczych w zakresie archiwistyki, historii i nauk pokrewnych
 • przygotowywanie informacji, analiz i opinii z zakresu szeroko rozumianej problematyki archiwalnej na potrzeby dyrekcji Archiwum lub działań Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w celu ustalania zasad dotyczących działalności archiwalnej
 • wykonywanie czynności z zakresu podstawowego zabezpieczenia zasobu archiwalnego w celu zapewnienia należytych warunków przechowywania materiałów archiwalnych, ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą
 • prowadzenie kancelarii oddziału, przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca o charakterze statycznym w pozycji siedzącej,
  – obciążenie wzroku – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywania zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: komputer,
  – stanowisko pracy zlokalizowane na drugim piętrze (ul. Zamkowa), parter (ul. Gorzołki),
  – budynki niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów),
  – brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie średnie i policealne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka niemieckiego: czytanie i rozumienie tekstów fachowych
  • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • znajomość przepisów obowiązujących w służbie archiwalnej
  • umiejętność organizowania pracy własnej
  • umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • znajomość neografii gotyckiej
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • sumienność
 • wykształcenie wyższe historyczne ze specjalizacją archiwalną lub studia podyplomowe z archiwistyki
 • praca w archiwum, muzeum lub innej instytucji z zasobem historycznym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe
  Zamkowa 2
  45-016 Opole

Inne informacje:

  Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia, list motywacyjny, życiorys- powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Metody i techniki naboru: analiza ofert pod względem formalnym i merytorycznym, pisemny sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Oferty kandydatów z grupy najlepiej ocenionych podczas naboru przechowywane są przez 3 miesiące od zakończenia naboru, natomiast oferty pozostałych kandydatów przez 14 dni od zakończenia naboru a następnie podlegają zniszczeniu. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 77/45 44 075