Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • do spraw teleinformatycznych
 • Zespołu ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
 • Placówka Straży Granicznej w Lublinie, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie pracy urządzeń zapewniających wymianę danych, urządzenia sieciowe: router VPN, przełącznik sieciowy
 • wykonywanie planowanych przeglądów konserwacyjnych eksploatowanego sprzętu oraz urządzeń
 • prowadzenie aktualnych wykazów abonentów telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 • konfiguracja stanowisk komputerowych oraz monitorowanie poczty przychodzącej na platformie EPUAP

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług telekomunikacyjnych ORANGE TLK TELECOM, zgłaszanie awarii sieci TI, telefonii IP, wyjazdy służbowe do Zamiejscowej Grupy w Zamościu, stałego przejścia lotniczego w Świdniku – w celu konserwacji sprzętu TI.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • miejsce pracy: nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne o kierunku telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, informatycznym, teletechnicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnianie przez kandydata warunków określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej, tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii
  • znajomość działania sieci IP, telefonii analogowej oraz IP
  • znajomość oprogramowania systemowego i biurowego
  • znajomość obsługi urządzeń telefonicznych oraz faksowych
  • znajomość oprogramowania systemowego (MS WINDOWS) oraz biurowego (MS OFFICE) w zakresie obsługi,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (umiejętność czytania i rozumienia instrukcji),
  • prawo jazdy kat. B,
  • doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi urządzeń sieciowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń sieci oraz bezpieczeństwa TI,
 • świadectwo kwalifikacyjne Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej,
 • kurs z obsługi urządzeń i usług sieci TI oraz bezpieczeństwa sieci TI,
 • znajomość systemu MAXIMO w zakresie obsługi,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  Trubakowska 2
  22-100 Chełm

  Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30-10.00 i 12.30.-15.30 w dni robocze.

Inne informacje:

  W celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia ofert osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny zadzwonić w dniu 08.10.2015r. pod nr tel. (82) 568-50-91.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.