Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • do spraw zabezpieczenia logistycznego
 • Referatu ds. Logistycznych Zespołu ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Dorohusku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dorohusk
 • Placówka Straży Granicznej w Dorohusku, 22-175 Dorohusk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie obowiązków inkasenta związanych z rozliczaniem bloczków mandatowych, terminowym rozliczaniem kwot pobranych z tytułu nałożenia grzywien
 • sporządzanie wykazów należności równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom z tytułu wyżywienia oraz na wyżywienie psów służbowych
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych, sprzętu i wyposażenia placówki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kilka razy w roku pracownik kontaktuje się z przedstawicielami Policji w przypadku rozliczeń mandatów kredytowych, wyjazdy służbowe do siedziby NOSG.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: komputer, faks, niszczarka,
  – miejsce pracy mieści się na parterze, budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnianie przez kandydata warunków określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej, tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii
  • znajomość ustawy o Straży Granicznej w zakresie przepisów ogólnych, organizacji SG, zakresu uprawnień SG (Dz.U. z 2014 r., poz. 1402)
  • znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2002r., Nr 20, poz. 201 z późn. zm.)
  • znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (obwieszczenie Prezesa RM w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ww. rozporządzenia, Dz. U. z 2013r., poz. 1624),
  • znajomość przepisów zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego SG z dnia 31.10.2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2014r., poz. 120) – w zakresie obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, ekonomii
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  Trubakowska 2
  22-100 Chełm

  Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30-10.00 i 12.30.-15.30

Inne informacje:

  W celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia ofert osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny zadzwonić w dniu 06.10.2015r. pod nr tel. (82) 568-50-91.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.