Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • w Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Januszowicka 48, 50-983 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań pod nadzorem, zgodnie z metodami badawczymi, instrukcjami stanowiskowymi, normami w celu uzyskania rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań;
 • prowadzenie monitoringu sprzętu i urządzeń laboratoryjnych w celu wykazania poprawności jego działania;
 • współudział w walidacji/sprawdzaniu metod badawczych w celu potwierdzenia rzetelności, precyzji oraz wiarygodności wyników;
 • obsługiwanie programów komputerowych związanych z przyjmowaniem próbek do badań, redagowaniem sprawozdań oraz przekazywaniem danych do Centralnej Bazy Danych CELAB;
 • współudział w realizacji programów sterowania jakością (w tym badań międzylaboratoryjnych) w celu potwierdzenia kompetencji oraz poprawności wykonywanych badań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu,
  – wyjazdy służbowe (szkolenia).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniach pracowni znajdujące się na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego,
  – narzędzia i materiały pracy: materiały biurowe, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, pomiarowe, pomocnicze, odczynniki chemiczne,
  – występowanie uciążliwych warunków pracy: praca z materiałem zakaźnym i niebezpiecznym, sztuczne oświetlenie,
  – budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w obszarze wykonywanych obowiązków;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • umiejętność współpracy i komunikacji,
  • umiejętności analityczne,
  • obsługa pakietu Microsoft Office.

wymagania dodatkowe

 • podstawowa wiedza z zakresu systemu zarządzania i akredytacji,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • w przypadku lekarza weterynarii kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Januszowicka 48
  50-983 Wrocław

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.