Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • do spraw obsługi kancelaryjnej wydziału
 • w Wydziale Ustalania Świadczeń I

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja korespondencji wpływającej do Wydziału oraz z niego wychodzącej
 • przygotowanie korespondencji do wysyłki
 • identyfikowanie świadczeniobiorców poprzez system komputerowy
 • przygotowanie dokumentacji do archiwizacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) praca biurowa,
  2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
  3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
  5) oświetlenie naturalne i sztuczne,
  6) praca na wysokości do 3 m.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze. Praca wymaga od kandydata przemieszczania się pomiędzy piętrami w celu realizacji powierzonych zadań.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

wymagania dodatkowe

 • 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy w kancelarii

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Inne informacje:

  Prosimy o zamieszczenie numeru ogłoszenia 168176 w liście motywacyjnym oraz na kopercie.


  W związku z powiadamianiem kandydatów o terminach kolejnych etapów naboru drogą mailową, prosimy o podanie w CV adresu mailowego.

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania
  ( http://www.zer.bip.msw.gov.pl/zer/praca-w-zer-msw/dokumenty-do-pobrania/5123,Oswiadczenie-kandydata.html ). Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).
  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.


  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – weryfikacja merytoryczna: wykonanie próbki pracy kancelaryjnej,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie to 1873,84 zł brutto + ew. wysługa lat.