Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • asystent laboratoryjny
 • w Centralnym Laboratorium w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Centralne Laboratorium
  ul. Reymonta 11/13
  60-791 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem technik instrumentalnych GC, HPLC,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni (Pracownia Analiz Instrumentalnych)
  – praca wymaga sprawności ruchowej,
  – praca m.in. w pozycji stojącej,
  – praca wymaga stałej koncentracji,
  – sporadyczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
  – obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na I piętrze budynku,
  – szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni – 90 cm,
  – w budynku brak windy,
  – brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem analiz instrumentalnych (GC, HPLC)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie we wskazanym obszarze (np. zaświadczenie, zakres obowiązków, opis stanowiska)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Centralne Laboratorium GIJHARS
  ul. Reymonta 11/13
  60-791 Poznań

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku „asystent laboratoryjny”. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
  Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap – test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap – rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
  Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (061) 867-90-34