Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent laboratoryjny
 • w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce
 • Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach
  ul. Zagnańska 91
  25-559 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań próbek artykułów rolno-spożywczych przy zastosowaniu technik chromatograficznych oraz opracowywanie i dokumentowanie uzyskiwanych wyników w celu oceny jakości handlowej,
 • opracowywanie procedur badawczych, wdrażanie nowych metod badawczych i ich walidacja oraz szacowanie niepewności pomiarów w celu rozszerzenia oferty analitycznej laboratorium,
 • utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej nadzorowi aparatury pomiarowo-badawczej w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania analiz,
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • ocena i interpretacja uzyskiwanych wyników badań,
 • uczestnictwo w planowaniu walidacji metod, sporządzanie zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki, uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych oraz szkoleniach w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie laboratorium,
  – nie wymaga wysiłku fizycznego,
  – wymaga stałej koncentracji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
  – stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
  – szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni 80 cm,
  – istnieje podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewniający dostęp do parteru budynku,
  – budynek nie posiada windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne lub technologia żywności
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w wykonywaniu analiz fizykochemicznych z zastosowaniem technik chromatograficznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • udokumentowane zdobycie wiedzy z zakresu metod chromatograficznych
  • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych.

wymagania dodatkowe

 • kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
 • dobre opanowanie warsztatu chemii instrumentalnej i znajomość klasycznych technik analitycznych,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • dokument potwierdzający wymagane 6 miesięczne doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze
 • dokument potwierdzający zdobycie wiedzy z zakresu metod chromatograficznych (np. ukończony kurs, program studiów itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Laboratorium Specjalistyczne
  Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach
  ul. Zagnańska 91
  25-559 Kielce

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku „asystent laboratoryjny”.

  Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

  Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap – test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap – rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

  Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata.
  Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 41 332 70 84.