Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent laboratoryjny
 • do spraw w Sekcji Chemii
 • w Laboratorium Kryminalistycznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności certyfikowanego specjalisty policyjnego laboratorium kryminalistycznego w specjalności badania chemiczne,
 • przygotowywanie do badań środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów mikrośladów, włókien, wyrobów lakierniczych, płynów ropopochodnych, materiałów wybuchowych i wyrobów alkoholowych,
 • branie udziału w oględzinach miejsc zdarzeń, oględzinach zwłok i innych czynnościach procesowych,
 • dokonywanie statystycznej analizy uzyskanych danych,
 • monitorowanie i nadzorowanie sprzętu specjalistycznego, dokonywanie jego bieżących sprawdzeń i konserwacji,
 • organizowanie laboratoryjnych stanowisk pracy, przygotowywanie odczynników chemicznych niezbędnych do wykonywania badań oraz czynności technicznych wpływających na szybszą realizację zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca z materiałem dowodowym podczas wykonywania badań, wykonywanie chemicznych badań jakościowych i ilościowych,
  – wyjazdy na szkolenia oraz uczestnictwo w szkoleniach, sympozjach i innych formach kształcenia organizowanych przez jednostki policji oraz podmioty zewnętrzne,
  – wyjazdy poza siedzibę urzędu do udziału w oględzinach miejsc zdarzeń, sekcjach zwłok oraz innych czynnościach procesowych,
  – prowadzenia pojazdu służbowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa w tym przy komputerze, mikroskopie oraz obsługa innego specjalistycznego sprzętu,
  – praca w systemie zmianowym,
  – mobilność,
  – dyspozycyjność,
  – praca na zewnątrz podczas oględzin,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku chemia lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • certyfikat dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające (z koniecznością pozytywnego zakończenia),
  • umiejętność pracy w zespole,
  • łatwość komunikacji,
  • umiejętność argumentowania,

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w obszarze związanym z wykonywaniem badań chemicznych,
 • przeszkolenie zawodowe dla ekspertów kryminalistyki na stanowiskach cywilnych,
 • prawo jazdy,
 • znajomość języka angielskiego (poziom B1),
 • obsługa komputera, obsługa cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer,
 • działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 170166

Inne informacje:

  Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2150,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2014 r., poz. 1111, ze zm.).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.