Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • audytor wewnętrzny
 • do spraw audytu wewnętrznego
 • w Zespole Audytu Wewnętrznego WUW w Poznaniu nr ref. 38/15

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań audytowych i prowadzenie czynności audytorskich takich jak: opracowywanie programu zadania, ustalanie harmonogramu działania, dokonywanie badania audytowego zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa i standardach audytu wewnętrznego oraz metodyką pracy audytorskiej
 • wykonywanie czynności doradczych (w wyniku zaistnienia takiej potrzeby bądź z własnej inicjatywy)
 • sporządzanie sprawozdań w celu dostarczenia kierownikowi jednostki i kierownikowi audytowanej komórki organizacyjnej informacji o wynikach i ustaleniach przeprowadzonego zadania, w szczególności przekazywanie wniosków i zaleceń
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu przygotowania informacji o zakresie i sposobie realizowania zaleceń i wniosków z przeprowadzonych zadań audytowych dla kierownika jednostki oraz kierownika audytowanej komórki organizacyjnej
 • rozpatrywanie, w przypadku wniesienia na piśmie przez kierownika jednostki lub kierownika audytowanej komórki, dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji poaudytowej, tj. akt stałych i bieżących w celu zapewnienia, że stosowana metodologia realizacji zadań w audycie realizowana jest zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi, przepisami prawa oraz z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (w tym: drukarka, ksero, telefon)
  – obsługa klientów i poczty oraz czynności archiwizacyjne
  – zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu (w związku z m.in. koniecznością utrzymywania kontaktów z delegaturami urzędu)
  – konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów
  – stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego,
  – budynek wyposażony w windy osobowe
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
  – stanowisko pracy wyposażone w krzesło i biurko dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych; możliwość korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w sąsiednim budynku (połączonym łącznikiem)
  – dojazd do budynku możliwy dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych w ustawie o finansach publicznych
  • znajomość zagadnień z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej, finansów, środków unijnych
  • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
  • umiejętność efektywnej komunikacji i negocjacji

wymagania dodatkowe

 • 3 lata stażu pracy
 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, prawa, administracji, zarządzania
 • studia podyplomowe w zakresie m.in. audytu wewnętrznego, kontroli finansowej, rachunkowości, zamówień publicznych, kontroli zarządczej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 38/15
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 38/15

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (http://bip.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacych-sie-o-prace-w-wuw)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3400-4000 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.