Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • audytor wewnętrzny
 • w Zespole Audytu Wewnętrznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie przeglądu oraz niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i ładu organizacyjnego,
 • wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
 • ocena dostosowania działalności jednostki organizacyjnej Urzędu do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli,
 • koordynowanie pracy audytorów wewnętrznych i innych osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego,
 • współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami, organizacjami oraz organami kontrolnymi,
 • wykonywanie audytów doraźnych i zleconych,
 • współuczestniczenie w budowaniu wieloletniego i rocznego planu audytu wewnętrznego oraz w sporządzaniu informacji w zakresie funkcjonowania działalności audytu wewnętrznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe.
  Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Konieczność użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon). Istnieje konieczność przemieszczania się po różnych piętrach budynku ZUW.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów) .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem audytu lub kontroli wymienionych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, Standardów kontroli zarządczej jednostkach sektora finansów publicznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • posiadanie umiejętności: kierowania zespołem, interpretacji przepisów prawa, rozwiązywania problemów , analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w zakresie: administracji publicznej, przeprowadzaniu audytu programów współfinansowanych ze środków unijnych, zarządzaniu zespołem,
 • przeszkolenie w zakresie: audytu wewnętrznego, środków unijnych, rachunkowości budżetowej, dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość podstaw rachunkowości oraz zagadnień związanych z funduszami unijnymi,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów oraz działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli i poglądów oraz prezentowania swojego stanowiska przed szerszym audytorium.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr , pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem : „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 4”

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze przy zatrudnieniu na pełen etat wynosi brutto: 5.000,00 zł
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
  1. selekcja ofert,
  2. rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej). Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok. 281 przed upływem tego terminu. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście przed upływem ww. terminu.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – w dziale: praca, praktyki, szkolenia.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (91) 43 03 666.