Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • dyrektor delegatury
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Adres urzędu
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Delegatura w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 38
  08-110 Siedlce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i kierowanie pracą Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, w ramach posiadanych uprawnień,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami przyjętymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny,
 • wspomaganie dyrektorów publicznych szkół i placówek w doskonaleniu jakości pracy szkół i placówek,
 • programowanie i planowanie zadań Delegatury,
 • inicjowanie i podejmowanie działań w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań,
 • koordynowanie przeprowadzanych ewaluacji, kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek publicznych i niepublicznych,
 • współpraca z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie, mający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  • co najmniej 2- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub w zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  • co najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
  • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5 letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

wymagania dodatkowe

 • 2 letni staż na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o służbie cywilnej, znajomość kpa,
 • umiejętność zarządzania personelem,
 • umiejętność zarządzania personelem,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność, samodzielność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Access), Internetu, poczty elektronicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających: staż pracy pedagogicznej, staż na stanowisku kierowniczym,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 Nr 125, poz. 869),
 • kopie świadectw pracy,
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego,
 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia.

Inne informacje:

  Informacja o metodach i technikach naboru:
  1. weryfikacja formalna dokumentów,
  2. analiza merytoryczna aplikacji,
  3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
  Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1032 i 1031