Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
  ul. Białych 7
  44-200 Rybnik

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rybnik


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; udzielanie kontrasygnaty umów i zobowiązań finansowych
 • opracowywanie układu wykonawczego i zadaniowego budżetu; prowadzenie obsługi finansowo- księgowej i kadrowej; prowadzenie spraw kadrowych (kompleksowa obsługa pracowników w zakresie kadr i płac)
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu, w wymiarze czterech godzin dziennie. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku- występują bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dla wykształcenia wyższego (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe)- co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości lub dla wykształcenia średniego (średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna)- co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości lub
  • lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
  • lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
  • znajomość przepisów finansowych dotyczących jednostek budżetowych
  • umiejętność obsługi komputera i programów finansowo- księgowych (Płatnik, Progman- finanse ddj, płace, kadry)
  • znajomość przepisów prawa pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów i świadectw pracy potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych; kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
  ul. Białych 7 (I piętro, pok. 104)
  44-200 RybnikInne informacje:

  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 422 26 58. Informacja o godzinach pracy inspektoratu umieszczona jest na stronie www.rybnik.pinb.pl. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
  Wynagrodzenie zasadnicze obliczone wg kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015 z 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153) przy uwzględnieniu mnożnika określonego stosownie do treści załącznika nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 09 grudnia 2009r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630 z późn. zm.) i przy uwzględnieniu ½ wymiaru etatu oraz dodatek za wysługę lat od wynagrodzenia zasadniczego, odpowiedni do zaliczonego okresu pracy. Stanowisko głównej księgowej zostało zaliczone do grupy stanowisk koordynujących w służbie cywilnej na podstawie załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.