Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • w Powiatowym Inspektoriacie Nadzoru Budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 64-200 Wolsztyn ul. 5 Stycznia 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wolsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełna obsługa jednostki
 • sporządzanie sprawozdań obowiązujacych jednostkę
 • osługa kadrowo-płacowa jednostki
 • opracowanie i nadzór nad planem finansowym jednostki
 • elektroniczna obsługa systemu bankowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie inspektoratu
  Główny księgowy podlega bezpośrednio Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w wymiarze 20 godzin tygodniowo, praca przed komputerem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • ukończenie jednolitych ekonomicznych studiów magisterskich,ekonomicznych studiów wyższych zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich lub studiów podyplomowych, posiadanie 3 letniej praktyki w księgowości
  • ukończenie średniej, polocealnej, pomaturalnej szkoły ekononomicznej, posiadanie 6 letniej praktyki w księgowosci

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa z zakrsu rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej
 • znajomość systemu finanse DDJ + płace+ kadry PROGMAN
 • znajomość programu płatnik
 • znajomość zasad księgowania, rozliczeń budżetowych jednostek sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość zasad rozliczania i naliczania wynagrodzeń w strefie budżetowej
 • znajomość przepisów z zakresów padatków i ubezpieczeń społecznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopia ważnego dowodu tożsamości
 • kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie
  5 Stycznia 5
  64-200 Wolsztyn – pokój nr 63

Inne informacje: