Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • w Zespole ds. finansowo-księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W RACIBORZU
  47-400 RACIBÓRZ, UL. KATARZYNY 6

Miejsce wykonywania pracy:

 • Racibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów wewnętrznych regulujących obszar rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki, w tym szczególności zasad (polityki) rachunkowości, Zakładowego Planu Kont, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym,
 • opracowywanie planu finansowego i dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem finansowym jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, w tym w układzie zadaniowym oraz sprawozdań finansowych,
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań finansowych oraz rozliczeń publiczno-prawnych (ZUS,US i inne)
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i realizacja systemu kontroli zarządczej z obszaru rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki,
 • obsługa programów: bankowość elektroniczna – VideoTel, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor, programów finansowo – księgowych i płacowych, obsługa Płatnika, BUZA.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu.
  • Kontakt z klientem zewnętrznym
  • Praca pod presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy biurowej z wyposażeniem komputerowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne bądź inne zgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości (średnie) / 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości (wyższe)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
  • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów z zakresu rachunkowości finansów publicznych, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zamówień publicznych;
  • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • znajomość przepisów i umiejętności zastosowania w praktyce ustawy o Służbie Cywilnej;
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office) i praktyczna znajomość obsługi programów: VideoTel, TREZOR, BUZA. Płatnik, Kadry i płace PROGRAM;
  • rzetelność i terminowość.

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych;
 • samodzielność i wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W RACIBORZU
  KATARZYNY 6
  47-400 RACIBÓRZ

Inne informacje:

  • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  • Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
  • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje: pod numerem telefonu: 32 415 49 03