Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny metrolog
 • w Laboratorium Akustyki i Drgań w Zakładzie Promieniowania i Drgań

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych w celu zapewnienia właściwego przekazywania jednostki ciśnienia akustycznego do wzorców niższego rzędu,
 • samodzielne wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem wzorca pierwotnego jednostki ciśnienia akustycznego, m.in. poprzez: wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych,
 • udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CCAUV-CIPM, EURAMET, OIML,
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium,
 • wykonywanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych, opracowywanie wyników pomiarów, sporządzanie budżetów niepewności oraz świadectw wzorcowania,
 • przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego, itp.,
 • udział w audytach wzajemnych („peer review”),
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, dokument główny, harmonogramy wzorcowań).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowe – techniczne (elektronika, elektryka, mechatronika), fizyka
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym lub w realizacji prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie akustyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu norm PN-EN/ISO 17025 lub 45011
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
  • wiedza specjalistyczna w dziedzinie akustyki
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
  • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej
  • znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych

wymagania dodatkowe

 • przygotowanie naukowe zgodne z profilem – stopień naukowy doktora
 • znajomość podstaw programowania w LabView
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień
 • bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych
 • umiejętność prowadzenia szkoleń
 • znajomość metodyki badań i pracy laboratoriów innych NMI

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające znajomość języka angielskiego

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko głównego metrologa w Laboratorium Akustyki i Drgań w Zakładzie Promieniowania i Drgań – nie otwierać”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl w zakładce „Praca w GUM”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 92 95, 581 91 36 lub581 95 68 .