Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Betonu i Nawierzchni Betonowych w Departamencie Technologii,

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wronia 53
  00-847 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w sprawach związanych z oceną i rozwojem technologii materiałów betonowych do budowy i napraw dróg w Polsce,
 • opiniowanie prac naukowo-badawczych w zakresie technologii materiałów kamiennych oraz hydraulicznych materiałów wiążących używanych w drogownictwie oraz metod badań własności fizycznych i mechanicznych ww. materiałów,
 • opiniowanie projektów norm PN-EN z zakresu technologii materiałów wiążących i kruszyw stosowanych w drogownictwie,
 • gromadzenie informacji i prowadzenie banku danych o konstrukcjach betonowych nawierzchni na sieci dróg krajowych,
 • współpraca z technologami w Oddziałach w sprawie opinii na temat stosowanych materiałów w technologiach betonów,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
   podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
   praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
   praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
   praca w pokoju wieloosobowym,
   pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
   praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu drogowym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budowy i utrzymania dróg oraz materiałów stosowanych w budownictwie drogowym,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność, kreatywność, umiejętność interpretacji przepisów i stosowanych ustaw, umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość przepisów prawnych związanych z procesem realizacji inwestycji drogowych tj: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej tj. podstaw prawa administracyjnego, procedury administracyjnej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,

wymagania dodatkowe

 • ukończone studia techniczne o profilu konstrukcyjno-budowlanym i/lub podyplomowe studia w zakresie drogownictwa,
 • obsługa komputera i programów MS Office,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 3 lata doświadczenia zawodowego określonego w ogłoszeniu,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty).

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kadr i Szkoleń
  Ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym DT-1)


Inne informacje:


  Informacja o metodach naboru:
  -weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
  -rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku dużej ilości aplikacji – test poprzedzający rozmowę kwalifikacyjną

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375-87-15.