Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Biurze Rozwiązań Systemowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie, jako pełnomocnik prezesa GUM do spraw systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi GUM, prac dotyczących przygotowania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji;
 • przygotowywanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności w zakresie skuteczności wdrożonych w GUM zabezpieczeń, wraz z propozycjami działań doskonalących, i przestawianie ich na przeglądach zarządzania;
 • wykonywanie prac związanych z tworzeniem i uaktualnianiem dokumentacji dla potrzeb systemu zarządzania funkcjonującego w GUM, w zakresie dotyczącym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wykonywanie prac związanych z zapisami zawartymi w dokumentacji ogólnej systemu zarządzania;
 • opiniowanie projektów procedur i zaleceń dotyczących systemu zarządzania Urzędu, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem, pod kątem ich zgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 27001;
 • udzielanie porad, konsultacji oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla Kierownictwa GUM oraz pracowników dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji;
 • przygotowywanie propozycji rocznych planów audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wytycznych w zakresie bezpieczeństwa informacji dla audytorów systemu zarządzania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka, faks. Kontakty z pracownikami okręgowych urzędów miar i okręgowych urzędów probierczych. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie biurowe znajduje się w miejscu nieprzystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001,
  • znajomość standardów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji (np. ISO z serii 27000),
  • znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, ustawy o rachunkowości (rozdział 8 – ochrona danych), Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność analizy i syntezy dostępnych informacji,
  • odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej lub w kierowaniu zespołem projektowym,
 • wyższe magisterskie z zakresu informatyki lub zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji lub zarządzania ryzykiem,
 • przeszkolenie z zakresu wymagań normy ISO/IEC 27001,
 • przeszkolenie z zakresu auditów wewnętrznych systemów zarządzania (np. bezpieczeństwem informacji, jakością, środowiskowego, ciągłością działania),
 • znajomość standardów z zakresu zarządzania jakością (np. ISO serii 9000),
 • znajomość tematyki zarządzania projektami.
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem projektowym,
 • kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
 • kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu wymagań normy ISO/IEC 27001,
 • kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu auditów wewnętrznych systemów zarządzania (np. bezpieczeństwem informacji, jakością, środowiskowego, ciągłością działania),
 • kopia dokumentów potwierdzających znajomość standardów z zakresu zarządzania jakością (np. ISO serii 9000),
 • kopia dokumentów potwierdzających znajomość tematyki zarządzania projektami,
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”zastrzeżone”

Termin składania dokumentów:

  13-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Biuro Obsługi Urzędu
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko głównego specjalisty w BRS – nie otwierać”.

Inne informacje:

  – kandydaci spełniający wzmagania formalne zostaną poinformowani o przyjętych w naborze metodach i technikach selekcji oraz terminie/-ach poszczególnych etapów,
  – dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych będą komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581-90-07, (22) 581-95-68,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl.