Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Biurze Prawno-Legislacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Głównego Urzędu Miar w wydawaniu przez Prezesa potwierdzeń o spełnianiu przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów oraz warunków technicznych, którym odpowiadać muszą kasy rejestrujące,
 • Interpretacja przepisów prawna,
 • Opiniowanie, współudział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez Ministra Gospodarki, należących do właściwości Prezesa Głównego Urzędu Miar,
 • Opiniowanie i udział w uzgadnianiu projektów aktów normatywnych opracowywanych przez inne organy administracji publicznej,
 • Opiniowanie i przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Dyrektora Biura.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w biurze. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie obsługi prawnej podmiotów, w tym doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa finansów publicznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
  • znajomość ustawy-Prawo o miarach i ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego i aktów wykonawczych do tych ustaw,
  • znajomość ustawy-Kodeks cywilny i ustawy-Kodeks postępowania cywilnego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność negocjacji,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,

wymagania dodatkowe

 • znajomość innego języka Urzędowego UE na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzająca wymaganą znajomość języka angielskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Prawno-Legislacyjnym nr 168341 – nie otwierać”.

Inne informacje:

  – Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego,
  – do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 93 84,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl.