Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie, dostosowując do potrzeb odbiorców krajowych i wymogów UE oraz realizowanie badania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w sektorze komunalnym, a także kompilowanie danych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze wszystkich badań stat., wykorzystując również dane z administracyjnych źródeł w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odb. krajowym oraz org. międzynar.,
 • analizowanie wyników badań statystycznych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz uczestniczenie w pracach związanych z opracowaniem wydawnictw (roczników) GUS oraz międzynarodowego kwestionariusza OECD/Eurostat w celu upowszechniania danych zebranych w badaniach statystycznych, jak i pozyskanych ze źródeł administracyjnych,
 • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w celu zapewnienia dostosowania polskiej statystyki gospodarki wodno-ściekowej w sektorze komunalnym do norm międzynarodowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
  – Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu gospodarki wodnej,
  • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska/gospodarki wodnej,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele, organizacja własnej pracy,
  • komunikacja pisemna, komunikacja interpersonalna,
  • umiejętność współpracy,
  • inicjatywa, poszukiwanie informacji,
  • otwartość na zmiany,
  • myślenie analityczne, myślenie systemowe.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska/ekonomii,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze związanym z ochroną środowiska lub w prowadzeniu badań i analiz dotyczących gospodarki wodno-ściekowej,
 • znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych i oceny wyników tych badań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 49/BR/2015

Inne informacje:

  Zatrudnienie na zastępstwo.
  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 623 zł + dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 33 29, 608 30 42, 608 30 95.