Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych poprzez sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych,
 • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych poprzez m. in. nadzorowanie opracowywania i aktualizacji polityk ochrony danych osobowych i instrukcji systemów służących do przetwarzania danych osobowych, a także przestrzegania zasad w niej określonych; zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • wykonywanie innych zadań związanych z ochroną danych osobowych w statystyce publicznej, w tym przygotowywanie odpowiedzi na uwagi, wnioski i propozycje zgłaszane przez jednostki organizacyjne służb statystyki publicznej z zakresu ochrony danych osobowych; monitorowanie zmian w dziedzinie ochrony danych osobowych krajowych i unijnych,
 • koordynowanie prac w statystyce publicznej, w tym związanych z aktualizacją modelu ochrony danych osobowych wynikających ze zmian przepisów wewnętrznych i zewnętrznych; współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi służb statystyki publicznej w zakresie ochrony danych osobowych obejmująca wyjazdy służbowe,
 • współpraca przy prowadzeniu prac związanych z budową, utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w statystyce publicznej, w tym w szczególności przygotowywanie rozwiązań oraz opracowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych i innych dokumentów dla tej grupy informacji chronionych,
 • współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), w tym: przeprowadzanie kontroli na zlecenie i opracowywanie sprawozdań z kontroli związane z ewentualnymi wyjazdami służbowymi; udział w kontrolach przeprowadzanych przez GIODO; przygotowywanie i przekazywanie wniosków o wpisanie zbiorów do rejestru GIODO, które nie są zwolnione z tego obowiązku,
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub związanego z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony danych osobowych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • organizacja własnej pracy,
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele,
  • umiejętność współpracy,
  • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
  • inicjatywa, adaptacyjność,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • rozwiązywanie problemów,
  • radzenie sobie z presją.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o kierunku: prawo, zarządzanie, informatyka,
 • doświadczenie z zakresu tworzenia lub rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • doświadczenie w kontrolach realizowanych przez GIODO,
 • szkolenie z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie w 2015 r., lub szkolenia dla ABI,
 • szkolenia z najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji, np. z norm PN-ISO/IEC 27001 I 27002,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • znajomość metodyk związanych z bezpieczeństwem informacji – np. metodyki analizy ryzyka lub metodyki audytu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  12-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 46/BBI/2015

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 372 zł +dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/ .
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 30 42, 608 33 29.