Izba Celna w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do Wydziału Logistyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Warszawie
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie i realizowanie inwestycji na rzecz izby celnej i urzędów celnych.
 • Gospodarowanie bazą lokalową najmowaną, użyczoną i dzierżawioną.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – pozostałe
 • Rozliczanie dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie wydatkowania środków budżetowych.
 • Monitorowanie realizowania umów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • a) wyjazdy do miejsc, w których będą realizowane inwestycje,
  b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • a) budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych:
  podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  wejście do budynku, szerokości drzwi oraz ciągi komunikacyjne, umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,
  windy oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  b) stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • nieposzlakowana opinia
  • dobra znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych,
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność negocjacji,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w obszarze prowadzenia inwestycji i sprawowania nadzoru nad remontami.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w obszarze udzielania zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • wypełniony kwestionariusz osobowy.
 • dokument stwierdzający wymagane doświadczenie zawodowe.
 • dokument stwierdzający wymagane przeszkolenie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres:
  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

Inne informacje:

  1. Kwestionariusz osobowy i wzory oświadczeń są do pobrania w siedzibie Izby Celnej w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14 A lub ze strony internetowej – www.warszawa.scelna.gov.pl.
  2. Zasady trybu i naboru kandydatów do przyjęcia w Służbie Celnej znajdują się na stronie internetowej – www.warszawa.scelna.gov.pl.
  3. W przypadku osobistego składania ofert należy je złożyć w Izbie Celnej w Warszawie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Erazma Ciołka 14 A.
  4. Informacje dotyczące wyników naboru zostaną umieszczone na powyższej stronie internetowej.
  5. Sprawdzeniu testem wiedzy będą podlegały zagadnienia z zakresu:
  – znajomości przepisów prawa budowlanego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

  Jednocześnie informujemy, że:
  1. Nie będą rozpatrywane oferty, jeżeli:
  wpłynęły po terminie,
  nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu (w tym: min. list motywacyjny nie będzie zawierał numeru ogłoszenia oraz kandydat nie wskaże w nim jednoznacznie nazwy komórki organizacyjnej i stanowiska pracy),
  są niekompletne,
  zawierają niewłaściwy lub błędnie wypełniony kwestionariusz osobowy,
  nie zostały podpisane przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Izbie Celnej w Warszawie.
  2. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  3. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.