Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Budżetu Biura Finansów Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • 02-672 Warszawa,
  ul. Domaniewska 36/38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie (przy współudziale z podległymi Komendantowi Głównemu Policji dysponentami środków budżetowych) projektu budżetu Policji w zakresie zatrudnienia, uposażeń i pozostałych należności dla policjantów,
 • opracowywanie i przekazywanie projektów limitów i wytycznych do planowania i realizacji wydatków w zakresie uposażeń i pozostałych należności policjantów do podległych Komendantowi Głównemu Policji dysponentów środków budżetowych,
 • ocena merytoryczna i weryfikowanie wniosków o zmiany w planie wydatków na uposażenia i należności dla funkcjonariuszy przesłane przez dysponentów trzeciego stopnia oraz przygotowywanie na tej podstawie materiałów do zmian w planie dokonywanych przez Komendanta Głównego Policji, projektów wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym Policji do MSW, MF
 • prowadzenie bieżącej analizy realizacji budżetu Policji w zakresie uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy, przedstawianie propozycji zmian w planach wydatków dysponentów trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji oraz udzielanie im merytorycznego wsparcia,
 • opiniowanie wniosków dotyczących zmian etatowych w Policji w zakresie skutków finansowych wprowadzenia tych zmian oraz opiniowanie wniosków personalnych w zakresie dotyczącym uposażeń funkcjonariuszy terenowych komórek organizacyjnych CBŚP
 • weryfikowanie pod względem rachunkowo-księgowym sprawozdań jednostkowych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • współpraca przy udzielaniu opinii dla instytucji zewnętrznych w skali Policji jako formacji w zakresie zatrudnienia funkcjonariuszy i pozostałych należności funkcjonariuszy,
 • reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w pracach zespołów i komisji instytucji zewnętrznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz w ramach prac zespołu i komisji, udział w zebraniach i konferencjach,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,667 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne (lub na kierunku pokrewnym – finanse, rachunkowość) lub wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii (lub na kierunku pokrewnym – finanse, rachunkowość).
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach, na których realizowane są zadania z obszaru ekonomii, finansów lub rachunkowości,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość przepisów o finansach publicznych, prawa pracy oraz o Policji,
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • asertywność i kreatywność,
  • zdolności analityczne.

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista/BF-WB/BKGP 7/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji wykorzystywane w naborze:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/