Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Sekcji Systemu Wspomagania Dowodzenia Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Olszewska 6,
  02-793 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie, budowanie i wdrażanie systemów IT, spójnych z przyjętą w Policji strategią rozwoju IT,
 • projektowanie zmian i uczestniczenie w wyznaczaniu kierunków modernizacji systemów IT, spójnych z przyjętą w Policji strategia rozwoju IT,
 • opracowywanie koncepcji architektury i techniki informatycznej dla systemów IT Policji,
 • formułowanie wytycznych i standardów w zakresie architektury i jakości Systemu Wspomagania Dowodzenia oraz Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego,
 • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie,
 • sprawowanie nadzoru nad wdrożonym oprogramowaniem i dokonywanie niezbędnych modyfikacji,
 • przygotowywanie kodu źródłowego zmian oraz kompilowanie do postaci wykonywalnej, a następnie przygotowywanie do wydania poprawki oraz nowej wersji oprogramowania,
 • sprawowanie stałego nadzoru nad repozytorium kodu źródłowego Systemu Wspomagania Dowodzenia oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi BŁiI KGP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), w przypadku wystąpienia awarii – konieczność przyjazdu do pracy w godzinach nocnych i święta,
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  – zagrożenie korupcją (dostęp do wrażliwych danych).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – brak windy w budynku i brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,400 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z ww. kierunków.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia programistycznego,
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umiejętność rozumienia dokumentacji technicznej oraz samokształcenia merytorycznego w tym języku,
  • bardzo dobra znajomość języka Java, Javascript, SQL oraz PL/SQL,
  • bardzo dobra znajomość koncepcji SOA i umiejętność stosowania w codziennej pracy,
  • doświadczenie w projektowaniu rozwiązań opartych o szynę usług (np. OSB),
  • znajomość zagadnień bazodanowych w szczególności ORACLE,
  • znajomość Oracle BPEL, Web Services, języka PHP, HTML, systemów UNIX-owych: Linux,
  • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej systemów informatycznych oraz wersjonowanie kodów źródłowych,
  • zdolności analityczne i umiejętności planowania, kreatywność, samodzielność,
  • bardzo dobra organizacja pracy, operatywność, inicjatywa i zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu Sun Certified Enterpise Architect Developer (SCEA) oraz Sun Certified Java Programmer (SCJP),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie min. B2), umożliwiająca swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista/BŁiI/SWD/GS3/BKGP 8/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – ocena złożonych dokumentów,
  – test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/