Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Wiśniowa 58,
  02-520 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie, budowanie i wdrażanie systemów IT, spójnie z przyjętą w Policji strategią rozwoju IT,
 • projektowanie zmian i uczestniczenie w wyznaczaniu kierunków modyfikacji systemów IT, spójnych z przyjętą w Policji strategią rozwoju IT,
 • opracowywanie koncepcji architektury i techniki informatycznej dla systemów IT Policji,
 • formułowanie wytycznych i standardów w zakresie architektury i jakości systemów IT Policji,
 • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie,
 • sprawowanie nadzoru nad wdrożonym oprogramowaniem i dokonywanie niezbędnych modyfikacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - zagrożenie korupcją, dostęp do wrażliwych informacji,
  - nietypowe godziny pracy, w przypadku wystąpienia awarii – konieczność przyjazdu do pracy w godzinach nocnych i w święta,
  - stały kontakt z użytkownikiem końcowym, szkolenia użytkowników,
  - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – brak windy i brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,200 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub telekomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z ww. kierunków.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia w pracy w zakresie tworzenia i utrzymania systemów i rozwiązań teleinformatycznych; doświadczenia w zakresie architektury rozległych systemów teleinformatycznych; doświadczenia programistycznego,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej, samokształcenie w zakresie realizowanych zadań,
  • bardzo dobra znajomość technologii baz danych Oracle 10g i wyższych,
  • zaawansowana znajomość SQL oraz PL/SQL (Oracle),
  • bardzo dobra znajomość technologii Oracle ADF, ADF Business Components, ADF Faces,
  • wiedza w zakresie WebServices, XML, XSD,
  • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej systemów informatycznych oraz wersjonowaniu kodów źródłowych,
  • zdolności analityczne i umiejętność planowania, operatywność, inicjatywa, zaangażowanie,
  • bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, samodzielność,
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania i planowania strategicznego.

wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2), umożliwiająca swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi,
 • doświadczenie w programowaniu obiektowym z wykorzystaniem środowiska MS.NET (C++,C#), Eclipse (Java), JDeveloper (Java),
 • znajomość języków PHP, CSS, HTML,
 • znajomość języka Java, Javascript,
 • posiadanie wiedzy z zakresu audytu teleinformatycznego,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość zagadnień SOA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista/BŁiI-WWP/BKGP 7/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  - weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  - ocena złożonych dokumentów,
  - test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/