Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Zespole ds. Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Olszewska 6,
  02-793 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie, budowanie i rozwijanie architektury sieciowo-serwerowej w oparciu o protokoły TCP/IP,
 • implementowanie, wdrażanie i monitorowanie mechanizmów protekcji, przełączania ruchu z uwzględnieniem specyfiki środowiska sieci operatorskich IP/MPLS oraz samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych i utrzymaniowych,
 • wykonywanie analiz i proponowanie rozwiązań optymalizacji procesów związanych z wydajnością i obsługą ruchu w sieci operatorskiej oraz dokonywanie samodzielnej rekonfiguracji,
 • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie rozbudowy lub modernizacji produkcyjnej sieci operatorskiej (IP/MPLS) i systemów teleinformatycznych,
 • opracowywanie koncepcji rozwoju architektury sieci IP/MPLS zgodnie z wytycznymi i standardami sieci operatorskich,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów Policji,
 • przeprowadzanie analiz przestrzegania wytycznych i standardów w zakresie wdrożonej architektury sieciowej i problematyki optymalizacji wykorzystania pasma,
 • współpraca ze specjalistami z dziedziny IT – inżynierami innych służb, pracownikami firm zewnętrznych w ramach zawartych umów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), w przypadku wystąpienia awarii – konieczność przyjazdu do pracy w godzinach nocnych i święta,
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – zagrożenie korupcją (udział w postępowaniach przetargowych).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – brak windy w budynku i brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,200 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z ww. kierunków.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia w samodzielnym administrowaniu produkcyjnymi sieciami TCP/IP oraz systemami Linux/Unix,
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej zaawansowanych rozwiązań sieciowych i systemowych,
  • umiejętność praktycznej implementacji rozwiązań oraz technologii w obszarze środowisk serwerowo-aplikacyjnych,
  • umiejętność samodzielnego administrowania produkcyjnymi sieciami i systemami,
  • kreatywność,
  • zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
  • samodzielność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność logicznego argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • 4 lata doświadczenia w projektowaniu i budowaniu infrastruktury serwerowej i sieciowej w oparciu o protokoły TCP/IP,
 • przeszkolenie z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej w oparciu o protokoły TCP/IP oraz z zakresu praktycznej znajomości sprzętu i rozwiązań Cisco opartych o technologię IP/MPLS oraz zagadnień bezpieczeństwa sieciowego i systemowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista 4/BŁiI/ZS/GS4/BKGP 11/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – ocena złożonych dokumentów,
  – test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/