Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

 • Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw kontroli bezpieczeństwa pożarowego
 • w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie czynności kontrolnych (w tym opracowywanie: analiz przedkontrolnych i programów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych, sprawozdań) w zakresie ochrony przeciwpożarowej w KWP w Rzeszowie i jednostkach terenowych Policji woj. podkarpackiego celem ustalenia nieprawidłowości występujących w badanym obszarze, ich przyczyn, skutków i zakresu odpowiedzialności
 • dokonywanie ustaleń oraz wyjaśnianie okoliczności zdarzeń w sprawach o naruszenie obowiązków służbowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego przez policjantów i pracowników Policji oraz ich przełożonych celem ustalenia zakresu odpowiedzialności oraz przedstawienia wniosków w zakresie dalszych rozstrzygnięć
 • koordynacja pracy etatowych i nieetatowych stanowisk ds. ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych KWP w Rzeszowie i jednostkach podległych
 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej przedstawianej przez wydziały zaopatrujące w zakresie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektów adaptowanych, remontowanych i modernizowanych w przypadkach niewymagających opinii rzeczoznawcy pożarnictwa, opiniowanie w ww. zakresie również innych przedsięwzięć planowanych lub realizowanych przez KWP, bądź jednostki podległe
 • prowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych i specjalistycznych w części dotyczącej zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową dla policjantów i pracowników KWP w Rzeszowie
 • opracowywanie i aktualizowanie regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP w Rzeszowie oraz udzielanie niezbędnej pomocy w opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom obiektów Policji woj. podkarpackiego celem zapewnienia prawidłowej organizacji ochrony przeciwpożarowej
 • sporządzanie wymaganych zestawień sprawozdawczych, w szczególności meldunków pożarowych (wstępnego i końcowego) i informacji na temat stanu ochrony przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych Policji woj. podkarpackiego oraz wprowadzanie ich w wyznaczonym terminie do SESPol

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca okresowo wykonywana w terenie,
  – krajowe wyjazdy służbowe,
  – stres związany z wykonywaniem czynności kontrolnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stałe stanowisko pracy znajduje się w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (brak wind brak podjazdów),
  – praca przy monitorze ekranowym w oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – wyjazdy w teren samochodem służbowym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową
  • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ustawy o kontroli w administracji rządowej
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
  • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, syntetyzowania oraz wyciągania wniosków
  • samodzielność i inicjatywa w zakresie planowania i organizowania wykonywanych czynności
  • komunikatywność, asertywność i kreatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętności redakcyjne, obsługi komputera i edytora tekstu
  • prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • ukończony kurs pedagogiczny
 • przeszkolenie w zakresie metodyki prowadzenia kontroli w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy, kopie dokumentów o wykonaniu zlecenia/dzieła)
 • kopia prawa jazdy kategorii B
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego (o ile kandydatka/kandydat legitymuje się takim zaświadczeniem)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne (o ile kandydatka/kandydat posiada takie poświadczenie) lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie metodyki prowadzenia kontroli w jednostkach administracji publicznej (o ile kandydatka/kandydat legitymuje się takim dokumentem)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów
  budynek A, II piętro
  Sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto, wg. mnożnika kwoty bazowej 1,2=2248,60 zł.+ dodatek stażowy.

  W liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko pracy i komórkę organizacyjną lub powołać się na numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone/nadesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (17) 8582672.