Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  31-156 Kraków
  ul. Basztowa 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracą pracowników samodzielnego stanowiska pracy, podejmowanie bieżących decyzji, koordynowanie w zakresie obsługi prawnej pracy pracowników samodzielnego stanowiska pracy oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy prawa cywilnego przygotowujących decyzje (orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) oraz decyzje i postanowienia w sprawach proceduralnych.
 • Współprzygotowanie i uczestnictwo w wydawaniu decyzji i postanowień w sprawach proceduralnych, nadzorowanie przygotowywania pism procesowych do sądu powszechnego i administracyjnego przez pracowników, oraz z upoważnienia przewodniczącego zespołu reprezentowanie wojewódzkiego zespołu przed ww. organami (z prawem do wnoszenia wszelkich dopuszczalnych środków zaskarżenia).
 • Wykonywanie zadań z zakresu bezpośredniego nadzoru formalno-prawnego nad prawidłowością stosowania przez powiatowe zespoły przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu, w tym: kontrole prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów i standardów orzeczniczych, szkolenia oraz postępowania kwalifikacyjne.
 • Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru formalno-prawnego nad prawidłowością stosowania przez pracowników samodzielnego stanowiska pracy oraz członków wojewódzkiego zespołu przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w szczególności poprzez przeprowadzanie wewnętrznej kontroli funkcjonalnej.
 • Ustalanie, we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz wydziałem urzędu właściwym do obsługi prawnej prawidłowej interpretacji przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; udzielanie w tym przedmiocie wyjaśnień w trybie bieżącym oraz w formie okresowych szkoleń.
 • Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy samodzielnego stanowiska pracy oraz polityką personalną, w szczególności opiniowanie projektów opisów stanowisk pracy i zakresów czynności pracowników, przedstawianie opinii i wniosków w sprawach kadrowych podległych pracowników, dokonywanie ocen pracowników.
 • Pełnienie roli administratora bezpieczeństwa informacji dla zbiorów danych osobowych, gromadzonych przez zespół wojewódzki, w szczególności w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności; prowadzenie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem i rejestracją danych osobowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Osoba na tym stanowisku zastępować będzie przewodniczącego wojewódzkiego zespołu w czasie jego nieobecności w zakresie wszystkich kompetencji przewodniczącego zespołu.
  Praca w godzinach pracy Urzędu (pon 9.00-17.00. wt – pt 7.30-15.30), ze względu na pełnioną funkcję współpraca z członkami WZdsOoN biorących udział w posiedzeniach składu orzekającego także w godzinach popołudniowych
  Kontrole zewnętrzne.
  Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (strony postępowania orzeczniczego).
  Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Olszańska 5
  Pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
  Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zawodach prawniczych – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów o rehabilitacji zawodowo-społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość struktur administracji publicznej w Polsce,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce i dokonywania interpretacji przepisów,
  • umiejętności analityczne i diagnostyczne.

wymagania dodatkowe

 • roczne doświadczenie w zarządzaniu projektem,
 • zaliczone postępowanie kwalifikacyjne, prowadzone na zasadach określonych rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprawniające do pełnienia funkcji sekretarza zespołu wydane na podstawie ww. rozporządzenia,
 • umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • odporność na stres, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i koordynowania pracy zespołu współpracowników.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy komórki organizacyjnej i stanowiska, których dotyczy oferta.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 2.500 zł – 3.000 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
  Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw/Article/id,254962.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje tel. (12) 39-21-443.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.