Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw administracji sieci
 • w Wydziale Informatyki Biura Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • budowa, rozwój i utrzymanie sieci teleinformatycznych Ministerstwa, koordynowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi,
 • prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych,
 • projektowanie i wdrażanie nowych wewnętrznych usług teleinformatycznych w ramach Ministerstwa,
 • koordynacja działań administratorów systemów i sieci w celu uzyskania optymalnych rezultatów w środowisku złożonym z wielu systemów i aplikacji,
 • opracowywanie dokumentacji dot. bezpieczeństwa, analiz technicznych, na podstawie wytycznych UE i literatury fachowej (w tym anglojęzycznej) oraz opiniowanie i wnioskowanie w zakresie modernizacji i rozwoju systemów teleinformatycznych,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym CERT, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów Ministerstwa,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na systemy sieciowe i systemy bezpieczeństwa,
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych dokonujących zakupów oprogramowania, sprzętu i usług na potrzeby Ministerstwa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą informatyczną
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończone szkolenie z zakresu administrowania sieciami teleinformatycznymi albo urządzeniami sieciowymi i infrastrukturą serwerową, poświadczone certyfikatem jak Cisco CCNA, VMware Certified Professional, Microsoft,
  • znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN i WAN zbudowanymi w oparciu o produkty CISCO i Dell,
  • znajomość technologii Wi-Fi opartej o urządzenia CISCO,
  • znajomość środowiska VMware,
  • umiejętność konfiguracji usług sieciowych typu DNS, DHCP,
  • znajomość zagadnień z obszaru switching & routing,
  • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i ochrony sieci teleinformatycznych (FW, NGFW, IPS, Proxy),
  • umiejętność konfiguracji urządzeń typu firewall (Cisco ASA, ASA CX),
  • znajomość budowy i naprawy sprzętu teleinformatycznego w tym w szczególności sprzętu klasy Data Center,
  • znajomość zagadnień PKI,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • zdolność analizy i syntezy informacji,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub w zakresie telekomunikacji,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku związanym z nadzorem lub administrowaniem systemami informatycznymi,
 • doświadczenie zawodowe w konfiguracji i administracji urządzeń sieciowych klasy enterprise firmy Cisco,
 • doświadczenie zawodowe w procesie zabezpieczania informacji, zbiorów/danych,
 • ukończone szkolenie z zakresu administrowania bezpieczeństwem informacji,
 • znajomość zasad administrowania i konfiguracji serwerów opartych na platformie Windows i Linux,
 • znajomość środowiska bazodanowego MS SQL,
 • znajomość środowiska MS Active Directory i Exchange.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista/administracja sieci/BDG/MAC”

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie
  lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://mac.bip.gov.pl
  oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 54 04.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.