Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw założeń technicznych i monitorowania systemu powiadamiania ratunkowego
 • w Wydziale Systemu Powiadamiania Ratunkowego Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Centrum Techniczne Systemu Powiadamiania Ratunkowego
  ul. Traugutta 57
  26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem i rozbudową systemu teleinformatycznego systemu powiadamiania ratunkowego (SPR) i Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM),
 • przygotowywanie założeń, prowadzenie analiz, opracowywanie projektów rozwiązań w obszarze architektury sieci teleinformatycznej oraz analizowanie istniejącej architektury, w tym przygotowywanie raportów i dokumentacji,
 • współpraca z podmiotami SPR i SWD PRM oraz podmiotami współpracującymi z tymi systemami, w szczególności monitorowanie i nadzorowanie systemów teleinformatycznych i opracowanie koncepcji zmiany architektury rozwiązań,
 • udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej i modyfikowaniu dokumentacji podwykonawczej,
 • udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji sieci teleinformatycznej, opracowywaniu planów oraz przeprowadzaniu analiz dostępnych na rynku nowych technologii systemowo-sieciowych w celu modernizacji sieci teleinformatycznej,
 • udział w przygotowywaniu i prowadzeniu wdrożeń systemu teleinformatycznego SPR i SWD PRM, udział w pracach rozwojowych eksploatowanych systemów i dostosowywanie systemów do zmieniających się wymagań i potrzeb,
 • udział w tworzeniu specyfikacji wymagań i w realizacji zadań wynikających z umów dla usług zewnętrznych SPR i SWD PRM, w tym udział w procedurze udzielenia zamówień publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca administracyjno – biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne. Krajowe wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: windy, drzwi oraz ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki lub telekomunikacji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowywania założeń lub projektów rozwiązań w obszarze architektury sieci teleinformatycznej lub doświadczenie zawodowe z zakresu nadzoru nad realizacją działań Wykonawców w ramach zawieranych umów w obszarze IT
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość budowy funkcjonowania sieci LAN/WAN, sieci TCP/IP,
  • wiedza z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi,
  • znajomość rozwiązań technicznych i metod ochrony systemów teletransmisyjnych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • zdolność analizy i syntezy informacji.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub doświadczenie w realizacji zadań dla podmiotów sektora publicznego z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • przeszkolenie z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych,
 • przeszkolenie z zakresu architektury, budowy i eksploatacji sieci teleinformatycznych,
 • znajomość środowiska MS Windows Server 2003/2008 oraz Active Directory,
 • wiedza z zakresu utrzymania infrastruktury serwerowej oraz dyskowej,
 • wiedza na temat urządzeń i systemów PABX,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Królewska 27
  00-060 Warszawa
  Z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista/3/analityk/DUSKŻiZK/MAC”


Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://mac.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 54 04.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.