Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw technicznego nadzoru nad wdrażaniem systemu powiadamiania ratunkowego
 • w Wydziale Systemu Powiadamiania Ratunkowego Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z technicznym nadzorem nad budową, rozbudową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego (SPR) i Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) dot. tworzenia koncepcji i wymagań dla systemu, harmonogramów wdrożenia, budżetowania,identyfikacji ryzyka i zagrożeń,wypracowania planów alternatywnych w realizacji celów projektu,
 • współpraca z podmiotami zaangażowanymi w proces budowy, rozbudowy i funkcjonowania SPR oraz SWD PRM w celu opracowywania harmonogramów realizacji projektów w ramach budowy, rozbudowy i funkcjonowania, a także sporządzania bieżących analiz,
 • realizacja zadań związanych z analizą wdrażania pełnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego SPR i SWD RM i systemów teleinformatycznych z nimi współpracujących – pod kątem kompatybilności wprowadzonych rozwiązań oraz realizacji wymagań użytkowników,
 • współpraca z urzędami wojewódzkimi, centrami powiadamiania ratunkowego i podmiotami współpracującymi z systemem w celu bieżącego monitorowania działania SPR,
 • udział w pracach związanych z zamówieniami publicznymi i analizami finansowymi związanymi z budową, rozbudową i funkcjonowaniem SPR i SWD PRM,
 • udział w opracowywaniu dokumentacji SPR oraz raportów i analiz dla Kierownictwa Ministerstwa dotyczących postępów w pracach związanych z wdrożeniem i działaniem SPR i SWD PRM,
 • udział w przygotowaniu aktów prawnych i rozwiązań systemowych w zakresie SPR i SWD PRM,
 • udział w pracach związanych z utrzymaniem technicznym SPR i SWD PRM.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca administracyjno – biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne. Krajowe wyjazdy służbowe. Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu informatyki lub telekomunikacji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji dużych projektów informatycznych lub telekomunikacyjnych lub doświadczenie w utrzymywaniu dużych systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza na temat systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,
  • wiedza na temat realizacji zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem rozległych systemów IT,
  • zdolność analizy i syntezy informacji,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • umiejętność współpracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w pracy związanej z realizacją projektów we współpracy z podmiotami sektora publicznego,
 • doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu analiz i planowaniu strategicznym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego,
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, NATO/UE „secret” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista/4/techniczny nadzór nad wdrażaniem SPR/DUSKŻiZK/MAC”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej: http://mac.bip.gov.pl w zakładce „o nas” – „informacje o naborach”.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://mac.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 54 04.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.