Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw technicznego nadzoru nad wdrażaniem systemu powiadamiania ratunkowego
 • w Wydziale Systemu Powiadamiania Ratunkowego Departamentu do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z nadzorem oraz rozbudową systemu powiadamiania ratunkowego dotyczycące tworzenia koncepcji i wymagań dla systemu, harmonogramów wdrożenia systemu, budżetowania, identyfikacji ryzyka i zagrożeń, wypracowania planów alternatywnych w realizacji celów projektu;
 • współpraca z podmiotami zaangażowanymi w system powiadamiania ratunkowego w celu opracowywania harmonogramów realizacji projektów w ramach budowy SPR i SWD PRM i sporządzania bieżących analiz ryzyka;
 • realizowanie zadań związanych z analizą wdrażania pełnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego SPR i Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych systemów współpracujących z SPR – pod kątem kompatybilności wprowadzonych rozwiązań oraz realizacji wymagań użytkowników;
 • współpraca z Centrum Projektów Informatycznych, Policją, Państwową Strażą Pożarną i wojewódzkimi centrami powiadamiani ratunkowego;
 • udział w pracach zespołów opiniujących dokumentację związaną z budową systemu powiadamiania ratunkowego;
 • udział w opracowywaniu dokumentacji systemu powiadamiania ratunkowego oraz raportów i analiz dla Kierownictwa MAC dotyczących postępów w pracach związanych z wdrożeniem i działaniem SPR;
 • udział w przygotowaniu aktów prawnych i rozwiązań systemowych w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego;
 • uczestniczenie w pracach związanych z zapewnieniem utrzymania technicznego SPR i SWD PRM.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
  Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki lub telekomunikacji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub realizacji projektów we współpracy z podmiotami sektora publicznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • wiedza z zakresu działania i współdziałania służb zaangażowanych w system powiadamiania ratunkowego (Policja, Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, administracja rządowa);
  • wiedza na temat systemów informatycznych i telekomunikacyjnych;
  • wiedza na temat realizacji zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem rozległych systemów IT;
  • zdolność analizy i syntezy informacji;
  • umiejętność współpracy w zespole;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • umiejętność skutecznego komunikowania się.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów informatycznych;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu analiz i planowaniu strategicznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, NATO/UE „secret” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista 5 WSPR/DUSKŻiZK/MAC”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://mac.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.