Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu powiadamiania ratunkowego
 • w Wydziale Systemu Powiadamiania Ratunkowego Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Centrum Techniczne Systemu Powiadamiania Ratunkowego
  ul. Traugutta 57
  26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego systemu powiadamiania ratunkowego (SPR);
 • realizacja działań związanych z rozbudową i funkcjonowaniem Centrum Certyfikacji dla Systemu SI WCPR oraz SWD PRM, prowadzenie prac związanych z infrastrukturą klucza publicznego PKI (m.in. rejestracja użytkowników, wydawanie/unieważnianie/odnawianie certyfikatów);
 • współpraca z podmiotami SPR i podmiotami współpracującymi z tym systemem, w szczególności monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego SPR;
 • dokonywanie bieżących analiz ryzyk informatycznych;
 • opracowywanie i weryfikacja wymagań technicznych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego SPR;
 • analizowanie zgłoszeń incydentów naruszenia bezpieczeństwa w systemie;
 • uczestnictwo w realizacji zadań wynikających z umów dla usług zewnętrznych SPR, w tym w szczególności umów dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • prowadzenie statystyk oraz sporządzanie sprawozdań i analiz.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca administracyjno – biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne. Krajowe wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: windy, drzwi oraz ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • wiedza z zakresu administrowania urządzeniami oraz oprogramowaniem z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • ogólna znajomość środowiska MS Windows Server ,VMware, Active Directory, PKI, Exchange, Linux, Windows desktop;
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Centrum Certyfikacji, PKI;
  • znajomość budowy funkcjonowania sieci TCP/IP, sieci LAN/WAN;
  • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, (analiza ryzyk, polityka bezpieczeństwa, plany ciągłości działania, wymogi ustawy o ochronie danych osobowych);
  • znajomość rozwiązań technicznych i metod ochrony systemów teleinformatycznych;
  • umiejętność wykorzystania dobrych praktyk zarządzania usługami IT;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • umiejętność skutecznego komunikowania się;
  • zdolność analizy i syntezy informacji.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub doświadczenie w realizacji zadań dla podmiotów sektora publicznego z zakresu utrzymania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • przeszkolenie z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Królewska 27
  00-060 Warszawa
  Z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista/1/bezpieczeństwo teleinformatyczne/DUSKŻiZK/MAC”

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://mac.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 54 04.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.